Info fra styret

Informasjon fra styret

Fellesdugnad Høgevarde Vel


Det ble i 2016 avholdt tre fellesdugnader på Høgevarde en 11. september 2016 og to i høstferien - for mer informasjon - se her.


Det ble lagt klopper i terrenget ved Saudalstjenna og stier/løyper ble utbedret rundt HV2 og ved Fyrisjøen. Oppmøtet kunne vært bedre, men de som var der gjorde en god jobb. Tusen takk!


Det er planlagt en dugnad i halvåret fremover.

Medlemsavgift


Nå er det på tide å betale medlemsavgiften for 2017. Se detaljer her

Årsmøte i Høgevarde Vel


Dato: Lørdag 25. mars Kl.: 16.00


Sted: Lavvoen ved barneskibakken/infotavla ved Brennåsen.Papirer i forbindelse med møtet sirkuleres i forkant av møtet per  mail og på facebook. Ta kontakt hvis du ikke har mottatt disse

Årsmøte i Høgevarde Vel


Dato: Lørdag 09. april 2016 Kl.: 16.30-18.30


Sted: Lavvoen ved barneskibakken/infotavla ved Brennåsen.

2016

Protokoll fra Årsmøte 09.04.16 finner du herReferat fra styremøte 28.10.2016 finner du her

Referat fra styremøte 10.06.2016 finner du her

Referat fra styremøtet 08.03.16 finner du her.

Referat fra styremøtet 09.02.16 finner du her.

Referat fra styremøtet 19.01.16 finner du her.


2015

Referat fra styremøtet 10.11.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 06.10.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 18.08.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 30.06.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 26.05.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 21.04.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 09.03.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 10.02.15 finner du her.

Referat fra styremøtet 13.01.15 finner du her.Protokoll fra årsmøtet 28.03.2015 finner du her.


Underskriftskampanje avsluttet

301 underskrifter oppnådd og overlevert Flå kommune i møte med ordfører, rådmann og rådgiver teknisk 29 mai.


Bakgrunn:

Den vedtatte områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet vil innebære store konsekvenser for mange hytteeiere. Når vi leser kommunes vedtak, kan vi ikke se at Flå kommune har tatt hensyn til merknadene fra Vellet, hele 35 hytteeiere og Fylkesmannen.


Styret i Høgevarde vel er av den oppfatning at Flå kommune ikke har veiet inn alle hensyn i vedtaket. Vi opplever at utbyggernes og grunneierens interesser er langt bedre ivaretatt i vedtaket til områdereguleringsplan sammenlignet med andre viktige interesser, inklusive naturinteresser og mennesket.


Vellet og mange hytteeiere har benyttet seg av klagemuligheten til vedtaket. Vi har dessverre ikke stor tiltro til at kommunen vil ta klagene til følge når kommunen ikke har tatt hensyn til tidligere innsendte merknader.


Vi føler at våre synspunkter og «stemmer» ikke blir hørt. HV Vel representer ca. 300 hytteeiere og antall hyttefolk som bor på sine hytter er nesten like stor som fastboende i Flå kommune. Om noen år vil antall hyttefolk på Høgevarde passere fastboende i Flå kommune. I en artikkel i Aftenposten 8. mars 2015 sto det «kommuner som satser på hytter og hytteliv som viktig næring, bør lytte til hyttefolkets behov og meninger».


Er din opplevelse det samme, oppforderer vi deg til å delta i Høgevarde Vels underskriftskampanje mot deler av områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet.


Som vi skrev i epost datert 4. mai 2015 er det tre alternativ som kan benyttes for å registrere deres underskrifter:

1.       Vi har opprettet saken på underskrift.no som gjør det mulig for dere å skrive under direkte online på nettet. Hvis dere vil benytte dette alternativet er linken følgende: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5507

2.       For dere som ikke vil benytte dette online alternativet, kan dere skrive under listen sendt pr. epost datert 4. mai og returnere denne til vellets felles epost adresse: post@hogevardevel.no

3.       For dere som ikke har mulighet å benytte alternativ 1 og 2, vennligst send deres underskrifter via vanlig postgang til adressen: Høgevarde Vel, v/Ken Woodward, Kulpeåsen 29, 1539 Moss.


Responsen hittil har vært enorm. Etter bare en uke, har vi fått inn hele 175 underskrifter. De fleste har benyttet seg av alternativ 1. Vi vil også informere om at underskrift.no godtar kun et navn per epost adresse. Hvis dere er flere enn en som skriver under pr. hytte må dere bruke en annen epost adresse. Ellers bruk alt 2 eller 3.


Målet som styret har satt er å få inn minimum 200 underskrifter. Vi tror at vi kommer over målet men vil utfordre dere som enda ikke har skrevet under (og som støtter kampanjen) å gjøre det innen fristen på onsdag 20. mai. Som vi skrev 4. mai, oppfordrer vi ikke bare hytteeierne å skrive under, men også alle voksne personer som bruker hytten.


Vi kan også informere om at Vellet har fått bekreftet et møte 29. mai med Flå Kommunes Ordfører Tor Egil Buøen og Rådmann Odd-Egil Stavn for å fremme vår sak og overrekke underskriftene. Dessverre har vi fått vite at kommunen allerede har avslått alle klager til vedtak om områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet på et kommunestyremøte 30. april. Vi kontaktet ordføreren allerede 23. april for å avtale et møte, altså en uke innen kommunen avslo våre klager. Dette er svært beklagelig og et nytt eksempel på at Flå kommune ikke tar hensyn til våre behov og meninger. 


Nå blir overrekkelsen av underskriftene rent symbolsk for Flå kommunes del. Kommunen har allerede avslått alle klagene. Styret og vellets Plankomite vil nå ha hovedfokus på Fylkesmannen i Buskerud som skal ta endelig avgjørelse på klagene. Vi oversender underskriftene også til Fylkesmannen og håper at dette vil bli mer enn en symbolsk handling og at Fylkesmannen vil ta våre klager til følge og høre på hyttefolk på Høgevarde.


Årsmøte 2015 i Høgevarde Vel

Avholdt: Lørdag 28. mars 2015

Kl.: 16.30-18.30

Sted: Lavvoen ved barneskibakken/infotavla ved Brennåsen.


Dagsorden:

Registrering

Vellets leder åpner møtet og det foretas valg av møteleder, referent og to representanter til å medundertegne protokollen.

Behandle og godkjenne styrets årsmelding for foregående år

Behandle og godkjenne foregående års reviderte regnskap

Behandle innkomne årsmøteforslag

Behandle og godkjenne styrets forslag til arbeidsplan

Behandle og godkjenne budsjett for kommende år.

· Herunder fastsette årets kontingent.

· Herunder fastsette retningslinjer for godtgjørelser det kommende år.

Valg av

· Minst 3 styremedlemmer, normalt for 2 år

· Styrets leder for 1 år

· 3 medlemmer til valgkomité for 1 år

· Revisor for 1 år

2014

Referat fra styremøtet 02.06.14 finner du her.

Referat fra styremøtet 01.07.14 finner du her.

Referat fra styremøtet 18.08.14 finner du her.

Referat fra styremøtet 21.10.14 finner du her.

Referat fra styremøtet 02.12.14 finner du her.

Årsmøteprotokoll fra årsmøtet i mars-14 finner du under "Vedtekter og årsrapport".

 Dokumentene til årsmøtet 2014 finner du her:

Orientering fra styret Oktober 2013 finner du her

Notat fra medlemsmøte 17. August 2013 finner du her

Informasjon fra styremøte nr 2 2013 finner du her

Vedtektsendringer vedtatt på årsmøtet finner du nå under "Vedtekter og årsrapport"

 Styrets faste agenda er:

1.    Utpeke referent

2.    Godkjenne agenda

3.    Konstituering av styret (inkl. arbeidskomiteer)

4.    Godkjenne og signere forrige styremøteprotokoll

5.    Økonomi –

·         Gjennomgang av foretatte utbetalinger

·         Oppfølging av attestasjoner og  nye utbetalinger

·         Informasjon om saldo

6.    Periodisk oppfølging av kontingentbetaling, purring

8.    Referere avgitte svar

9.    Drøfte og konkludere ubesvarte henvendelser

10.    Oppfølging av Årsmøte vedtak.

11.    Alle komiteer redegjør for tiltak og hendelser siste periode

A Arrangement

B Løype - sti

C Planutvalg

D Info/nettsiden/oppdateringer 

E Kontaktforum Høgevarde AS

7.    Innkomne henvendelser

12.     Eventuelt

Saker sendes som vanlig på email post@hogevardevel.no

Årsmøteprotokoll fra 2013 finner du nå under "Vedtekter og Årsrapport"

I driftsåret 2012 har vellet hatt 275 betalende medlemmer.

Dugnaden 8. September 2012

Takk til alle som bidro på dugnaden!

Høgevarde Vel ønsker å takke alle som bidro på årets dugnad – og vi håper dette kan bli et årlig Vel-arrangement også fremover.

Spesiell takk til Olaf Saxegaard (primus motor på sti merking og trasevalg) og Svein Gulstuen (stilte med skikkelig ryddesag). Vi vil også takke HV AS for godt samarbeid i planleggingen, samt innkjøp og utkjøring av materialer.

Dugnaden ble arrangert i flott høstvær lørdag 8. september, og med med et fremmøte på over 30 ble oppgavene gjennomført med glans.

Forhåpentlig vis har mange allerede prøvd de ny-merkede traseene til Høgevarde hytta og Ranten, samt testen bro og klopper langs stien fra pumpehuset (HV3) mot Sauvall.

Når det gjelder merking av de nye T-stiene  (Høgevarde toppen, Ranten) skal HV AS sette opp skilt ved hovedkryss etterhvert. Frem til da oppfordrer vi alle til å se nøye etter starten på den nye traseen ved Gulsviksetrene, slik at man ikke lenger går helt inn til hytta med rødt tak. Den nye stien tar av ca 50 meter før hytta

Ta en titt på galeriet , for å se bilder fra dugnaden: http://iloapp.hogevardevel.no/gallery/galleri?Album&album=10

Serviceavgifter fra Høgevarde AS er det flere som har sendt klage til Høgevarde As på med kopi til oss.

Vi vil drøfte saken med Høgevarde As på neste kontaktmøte som vi vil ha i september. Tema rundt denne saken vil

fra vår side primært være beskrivelse av leveranser, innhold og til hvilke pris. I tillegg til forutsigbarhet for eventuelle

justeringer i fremtiden, f.eks. ved å knytte det opp til en prisindeks.

Skilting og trafikksikkerhet er blitt et viktig element når så mange ferdes i fjellet . Årsmøtes vedtak om skilting er overlevert Høgevarde og vi har en god dialog på hvordan dette skal løses . Arbeidet med skilting er planlagt startet av Høgevarde As til høsten.

Sammen med dette temaet vil vi også ta opp henvendelser vi har mottatt knyttet til vei standarden på vei opp til fjellet og inn fra Rv 7 og til bommen.

Status om dette vil vi legge ut så fort vi har relevant informasjon tilgjengelig.

Sauene er tilbake - som i fjor kan man ringe eier av sauer for henting – benytt tlf: Laila Sævre 4561 6276

Løype og sti arbeidet med å kartlegge og  planlegge utbedring av veier er i full gang. Løype- sti utvalget hadde sin første befaring med Trond i HV AS 16 juni. Vellet planlegger en dugnad lørdag 8. september. I år er planen å prioritere «oppgradering» (rydding, bygge enkle klopper) og merking av eksisterende og det vi tror kan bli populære sommerstier. Omfanget må styres litt ut fra hvor mange som kan delta, og forhåpentligvis får vi også kapasitet til rydding langs løypetrase. Håper så mange som mulig kan bistå – meld i fra til:post@hogevardevel.nohelst innen 15. august.

Planutvalget vil fortsette arbeidet med områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet.

St Hans feiring – takk til alle, frivillige, fremmøtte, Fiskeforeningen og Høgevarde As – det ble en kjempefin feiring for 53 store og små.

, flott båFiskekonkurranse med diplomer og premierl, grilling og leker for barna. I de timene vi holdet på var til og med værgudene med oss.

Bilder ? Har du noen fine bilder fra fjellet oppfordrer medlemmer til å sende oss bilder til bruk på nettsiden på post@hogevardevel.no

Med hilsen fra styret

Tidligere  informasjon:

Juni 2012

Sept. 2011

Opphavsrett  • Høgevarde Vel