Info fra planutvalget.

Informasjon fra planutvalget


Planutvalget arbeider med to hovedområder:


Plansaker

Beredskap

Vi legger arbeidsplanen, som ble vedtatt på årsmøtet til grunn for vårt arbeid. Vi søker å representere alle medlemmers interesser best mulig

Planutvalget består av følgende:

Per Fagerlund Fjellseterhaugen, leder

Audun Askerud Fjellseterhaugen

Kjetil Moen Vardefjell

Rolf Novsett Vardefjell

Kåre Kirkevik Vardefjell

Vi ønsker dialog med medlemmene for å få best mulig innsikt i lokale forhold så vel som synspunkter på forvaltningen av området som helhet. Planutvalget samarbeider med Sti- og løypeutvalget, der det er relevant.

Planutvalget kan kontaktes på post@hogevardevel.no vennligst merk eposten med Planutvalg.

Oktober-14

Styret sendte 02.10.14 et brev med merknader til begrenset høring ifm utbyggingen av Gulsvikfjellet. Dette leser du her.

April-14

Styret sendte 22.04.14 et brev med merknader til utbyggingen av Gulsvikfjellet. Dette sammen med de fem vedleggene finner du nedenfor. 

Merknadsbrev datert 2014-04-21

Brev datert 2011-09-15

Brev datert 2012-01-18

Brev datert 2012-03-19

Brev datert 2012-06-20

Brev datert 2013-08-22

Oppdatert informasjon per 20. juni 2012 vedr. utbyggingsplaner på Høgevarde.

Styret og planutvalget jobber kontinuerlig med planer både i forhold til Høgevarde AS og Flå kommune.

Plansaker

Det er to plansaker som er aktuelle i vårt område sommer/høst 2012. Det er detaljreguleringsplan for FH1 og FH2 i HV7 og områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet.

HV7

Velet sendte brev med våre merknader av 18. august  om oppstart, og nå 18. juni 2012 er et merknadsbrev til reguleringsforslaget. Endringen går på omregulering fra næringsvirksomhet med "varme senger" til hyttetomter. Vi er positive til endringen, men påpekte at utformingen av området bør følge samme normer som HV7 for øvrig. Forslaget innebærer mindre tomter og høyere utnyttelsesgrad, enn ellers i området.

Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet

Vedtatt nytt planprogram for områdereguleringsprosessen ble offentligjort og tilsendt Velet 8. mai. Vi kan allerede nå konstatere at man ikke evner å følge planen. Vi er lovet involvering, men det har ikke vært arbeidet med forhold som direkte berører oss i de siste månedene. Det er god dialog med Høgevarde AS, og som en del av dette arbeides det nå med innspill til overordnet sti- og løypeplan for hele området.

Beredskap

Planutvalget har startet i 2011 opp arbeidet med å kartlegge nåværende beredskapssituasjon i fjellet innenfor områder som helse, brann etc.

Vi vil i høst vurdere dette opp mot det vi oppfatter som et ønskelig og realistisk beredskapsnivå.

I den grad vi her avdekker et avvik, vil vi gå i dialog med Høgevarde AS, Flå kommune m.fl. for å se på mulige tiltak for å få en bedret beredskapssituasjon. Dette vil inngå i arbeidet med kommentering av områdereguleringsplanen, men vi vil også se på om det er strakstiltak som kan gjennomføres.

Aktuelle linker:

Oppdatert informajson 19 mars 2012 vedr. utbyggingsplaner på Høgevarde.

Styret og planutvalget jobber konktinuerlig med planene både i forhold til  Høgevarde AS og Flå kommune. I arbeidet har Høgevarde AS og Høgevarde Vel utarbeidet en felles uttalelse. Hensikten er klargjøre våre ulike ståsted men også felles interesser.   

Høgevarde Vel's kommentarer til de fremlagte planer er oversent Flå Kommune i dag 19 mars 2012.   ( vedlegg mangler - pga teksnik feil).

Plansaker

Det er tre plansaker som er aktuelle i vårt område sommer/høst 2011. Det er detaljreguleringsplan for HV2, endret detaljreguleringsplan for HV6-9, og områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet.

HV2

Endelig fastsettelse av detaljreguleringsplan for HV2 er en prosess velet ikke lenger inngår i, så her avventer vi bare resultatet av Høgevarde AS’ og myndighetenes videre arbeid. Vi sendte våre synspunkter  i brev med merknader av 26. april 2011. (pga teknisk feil - er ikke dokumentet tilgj . nå).

HV6-9

Velet har sendt et brev med merknader til oppstart om endring av reguleringsplan. Vi sendte brev med våre merknader av 18. august 2011. I neste omgang vil det bli utarbeidet et revidert reguleringsforslag, som velet vil få til uttalelse, antagelig en gang i høst.

Områdereguleringsplan Gulsvikfjellet

Velet har fått varsel om oppstart av ny områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet, med merknadsfrist 16. september 2011.

Det ser selve planprosessen som er tema for eventuelle merknader. Innholdet ny plan kommer til uttalelse senere i høst. Planutvalget er i full gang med å forberede et merknadsbrev, som vil bli lagt ut her senere.

Beredskap

Planutvalget har startet opp arbeidet med å kartlegge nåværende beredskapssituasjon i fjellet innenfor områder som helse, brann etc.

Vi vil videre vurdere dette opp mot det vi oppfatter som et ønskelig og realistisk beredskapsnivå.

I den grad vi her avdekker et avvik, vil vi gå i dialog med Høgevarde AS, Flå kommune m.fl. for å se på mulige tiltak for å få en bedret beredskapssituasjon.

Aktuelle linker:

Opphavsrett • Høgevarde Vel